Thành lập Doanh nghiệp

Các loại hình DN

Các loại hình doanh nghiệp theo luật Doanh nghiệp 2005

Các loại hình doanh nghiệp theo luật Doanh nghiệp 2005

Các loại hình doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp Việt Nam 2005. Phân tích ưu nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên, Công ty cổ phần